آدم خونه به دوش

عناوین مطالب وبلاگ "آدم خونه به دوش"

» دامادی (مردونه ی عروسی) :: ۱۳٩۱/۳/٢٩
» عاشقانه :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٧
» قاب عکس :: ۱۳٩٠/٩/٢٩
» برایت ستاره می چینم :: ۱۳٩٠/٥/٩
» I could stay awake :: ۱۳٩٠/٢/۳۱
» شکرت خدای عشق :: ۱۳٩٠/٢/۱۳
» خانه ما :: ۱۳٩٠/٢/٢
» درد سنگین، فشار مداوم بر روی سینه :: ۱۳۸٩/٢/٢٦
» روز عشق :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٥
» آغوش :: ۱۳۸۸/۱۱/۱
» آسانی :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٩
» پذیرش :: ۱۳۸۸/۱٠/۱۳
» هدف تا ابد :: ۱۳۸۸/۱٠/۳
» قاطی :: ۱۳۸۸/۱٠/۳
» محرم :: ۱۳۸۸/٩/۳٠
» یار تو :: ۱۳۸۸/٩/٢٢
» هر آنچه هست :: ۱۳۸۸/٩/۱٩
» عشق نویسی؟ :: ۱۳۸۸/٦/۱۳
» خاطره :: ۱۳۸۸/٢/٢٠
» دست های بسته و حس عربی :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» توکلت علی الله :: ۱۳۸۸/۱/۱۳
» عید :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٦
» حسادت :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٢
» کاش :: ۱۳۸٧/۱٢/۸
» آرامش نسبی :: ۱۳۸٧/۱٢/۳
» دوست :: ۱۳۸٧/۱۱/۳٠
» شبانه :: ۱۳۸٧/۱۱/٢۳
» آدم :: ۱۳۸٧/۱٠/۱۸
» برای تو که وارسته ای :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» دوری :: ۱۳۸٧/٦/٢٢
» و تو رفتی و هنوز... :: ۱۳۸٧/٦/٧
» آخر الزمان :: ۱۳۸٧/٤/۱۱
» تولد :: ۱۳۸٧/٢/٤
» عیدانه :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٠
» شعور دارم (دومین حرف ولنتاین واو) :: ۱۳۸٦/۱۱/۳٠
» اینم از روز عشق (واو) :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٤
» ۱۳۸٦/۱۱/۱٢ :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٢
» دل هر کی يه ياری داره :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٦
» ارتباطات :: ۱۳۸٦/۱٠/۱۳
» دستم بگیر، این بار به خاطر خودت :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٢
» آرزو :: ۱۳۸٦/٩/٢٩
» توبه :: ۱۳۸٦/٩/۸
» عيدانه :: ۱۳۸٦/۸/٢٤
» سبحان الله :: ۱۳۸٦/٧/۱٩
» اندکی صبر سحر نزديک است :: ۱۳۸٦/٧/٤
» بابا... ما ديگه کی هستيم :: ۱۳۸٦/٦/۳٠
» دلتنگم و ديوانه :: ۱۳۸٦/٥/٢٧
» الهی انا عبدک ضعيف :: ۱۳۸٦/٤/٢٧
» شبی متفاوت :: ۱۳۸٦/٤/۱٤
» بمان با من برای بار دوم :: ۱۳۸٦/۳/۳٠
» بدرود برادر :: ۱۳۸٦/۳/۸
» آمدی جانم به قربانت :: ۱۳۸٦/٢/٢٧
» تو بيا تنها با من تو بيا :: ۱۳۸٦/٢/۱۱
» تولد :: ۱۳۸٦/٢/٤
» کاش که همسايه ی ما می شدی، مايه ی آسايه ي ما می شدی :: ۱۳۸٦/۱/۳٠
» اينم از دانشگاه رفتنمون :: ۱۳۸٦/۱/٢۱
» ساده. تکراری اما عاشقانه :: ۱۳۸٦/۱/۱۳
» دو شعر برای هادی :: ۱۳۸٦/۱/٧
» وزنی جديد :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٤
» بوسه :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٧
» ما، باور، آرامش :: ۱۳۸٥/۱٢/۳
» حميد مصدق :: ۱۳۸٥/۱٢/٢
» به خدای مهربانم :: ۱۳۸٥/۱٢/۱
» شکرا لالله :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٥
» امان از دل زينب :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٠
» در رگ ساغر هستی تو بجوش :: ۱۳۸٥/۱۱/۳
» يلدا بازی :: ۱۳۸٥/۱۱/٢
» از تو بسیار گفتم... حالا از من بشنو، من آمده ام تا... :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٧
» حالا که تو خيال من، رويا شو... :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٢
» وصف چيست؟ :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٩
» قربانی :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٠
» مارا ز ازل عشق تو شد نقش کف دست :: ۱۳۸٥/٩/۱٦
» ۱۳۸٥/۸/٩ :: ۱۳۸٥/۸/٩
» بمان :: ۱۳۸٥/٧/٤
» ۱۳۸٥/٦/۱۸ :: ۱۳۸٥/٦/۱۸
» ۱۳۸٥/۳/٧ :: ۱۳۸٥/۳/٧
» باز هم :: ۱۳۸٥/٢/۱٩
» عاشق شدم، کاش ندونه، کاش دست دلم رو نخونه :: ۱۳۸٥/٢/۱۸
» تهی بايد کرد :: ۱۳۸٤/۱۱/٢٩
» تجارت :: ۱۳۸٤/٩/٢٥
» عشق يعنی: :: ۱۳۸٤/٧/٢٩
» مسئله تنها ازدواج نيست، عميقتر بخوانيد :: ۱۳۸٤/٧/٢۳
» اولين پست :: ۱۳۸٤/٥/۱
» ۱۳۸٤/٤/٢٤ :: ۱۳۸٤/٤/٢٤
» حجاب «سراپرده‌ی عشق» :: ۱۳۸٤/۳/۱٠
» جديدترين شعر - - - سالگشت يک واقعه :: ۱۳۸٤/٢/٢٥
» بزودی :: ۱۳۸٤/٢/۱۸
» اين هم از اين :: ۱۳۸٤/٢/٤
» سراب :: ۱۳۸٤/۱/۳٠
» سال نو مبارک :: ۱۳۸۳/۱٢/۳٠
» اگه نخوندی کامنت نذار :: ۱۳۸۳/۱٢/۱٦
» آپديت :: ۱۳۸۳/۱٢/۱٥
» زير هجده سال نخواند لطفاً و اگر هم خواند پای خودش :: ۱۳۸۳/۱٢/۱٠
» کاش می‌فهميد :: ۱۳۸۳/۱۱/٢٧
» وقتی... :: ۱۳۸۳/۱۱/٢۳
» راه را نشانم بده :: ۱۳۸۳/۱۱/۳
» ۱۳۸۳/۱٠/۱٢ :: ۱۳۸۳/۱٠/۱٢
» من زياضی بلدم :: ۱۳۸۳/٩/٢٧
» ۱۳۸۳/٩/٧ :: ۱۳۸۳/٩/٧
» دو نقطه دی :: ۱۳۸۳/۸/۱۸
» ۱۳۸۳/۸/۱۳ :: ۱۳۸۳/۸/۱۳
» بازيگر :: ۱۳۸۳/۸/٢
» ۱۳۸۳/٧/۱۸ :: ۱۳۸۳/٧/۱۸
» ۱۳۸۳/٤/٢٠ :: ۱۳۸۳/٤/٢٠
» ۱۳۸۳/۱/۱٠ :: ۱۳۸۳/۱/۱٠
» ۱۳۸۳/۱/٧ :: ۱۳۸۳/۱/٧
» سال نو مبارک :: ۱۳۸٢/۱٢/٢۸
» جواد نامه و کی اشکاتو پاک می‌کنه :: ۱۳۸٢/۱٢/٢٥
» ۱۳۸٢/۱٢/٢٤ :: ۱۳۸٢/۱٢/٢٤
» ۱۳۸٢/۱٢/٢٤ :: ۱۳۸٢/۱٢/٢٤
» .: اين هم از پايان من :. :: ۱۳۸٢/۱۱/۱۱
» .: اين هم از پايان من :. :: ۱۳۸٢/۱۱/۱۱
» .::: تنهايی آدمی را سرانجامی نیست:::. :: ۱۳۸٢/۱۱/۸
» .: به نام خدا :. :: ۱۳۸٢/۱۱/٦
» ۱۳۸٢/۱۱/٥ :: ۱۳۸٢/۱۱/٥
» بيا ره توشه برداريم... :: ۱۳۸٢/۱٠/٢٤
» ۱۳۸٢/۱٠/٢۳ :: ۱۳۸٢/۱٠/٢۳
» .: از من به يک اشارت :. :: ۱۳۸٢/۸/٢۳
» حرف را بايد زد :: ۱۳۸٢/۸/۱٧
» چی بگم؟ :: ۱۳۸٢/۸/۱۱
» مرگ در راه است :: ۱۳۸٢/۸/۸
» مبارک :: ۱۳۸٢/٧/۱۸
» ۱۳۸٢/٧/۱۳ :: ۱۳۸٢/٧/۱۳
» عيد مبارک :: ۱۳۸٢/٧/٩
» هوا بس ناجوانمردانه سرد است :: ۱۳۸٢/٦/۳۱
» دوستتون دارم :: ۱۳۸٢/٦/٢٢
» I knew I loved you before I met you :: ۱۳۸٢/٦/۱٥
» سلامی دوباره :: ۱۳۸٢/٦/٩
» من هنوز داغونم :: ۱۳۸٢/٥/۳۱
» سلامی با بوی بدرود :: ۱۳۸٢/٥/٢٩
» ۱۳۸٢/٥/٢۸ :: ۱۳۸٢/٥/٢۸
» عشق را به خاطر بسپار... معشوق مردنيست :: ۱۳۸٢/٥/٢٦
» يه خبر :: ۱۳۸٢/٥/٢٥
» افسوس :: ۱۳۸٢/٥/٢۱
» عشقی برای هميشه :: ۱۳۸٢/٥/۱۳
» ترانه‌ی زخمی از عشق :: ۱۳۸٢/٥/٦
» زخمی از عشق در غربت ۲ :: ۱۳۸٢/٥/٤
» زخمی از عشق در غربت :: ۱۳۸٢/٥/٢
» ۱۳۸٢/٤/٢٩ :: ۱۳۸٢/٤/٢٩
» برای کسی که هرگز او را ندشته‌ام :: ۱۳۸٢/٤/٢٦
» ۱۳۸٢/٤/۱۸ :: ۱۳۸٢/٤/۱۸
» يا حق :: ۱۳۸٢/٤/۱
» اگر یک با یک برابر بود ! :: ۱۳۸٢/٤/۱
» دوباره سلام ... :: ۱۳۸٢/۳/٢۸